Op 1 augustus 2022 is de wet ‘Implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden’ in werking getreden. Het doel van deze richtlijn is werknemers beter informeren over hun arbeidsvoorwaarden en voorspelbare werktijden te bevorderen. Op die manier kunnen zij werk en privé beter combineren. Daarnaast moeten de nieuwe regels het aanpassingsvermogen op de arbeidsmarkt bevorderen, door werknemers verplichte scholing kosteloos en doorbetaald aan te bieden.

De vijf belangrijkste arbeidsrechtelijke wijzigingen hebben wij voor jullie genoteerd.

  1. Werkgevers moeten de ‘oproepregels’ toepassen bij arbeidsovereenkomsten met geheel of grotendeels onvoorspelbare tijdstippen.

Er is sprake van grotendeels onvoorspelbare tijdstippen waarop arbeid moet worden verricht, als het merendeel van de arbeidstijd niet vooraf bekend is bij de werknemer. Bij onvoorspelbare tijdstippen waarop de arbeid moet worden verricht, worden deze tijdstippen in overwegende mate direct of indirect door de werkgever bepaald. Hiervan kan ook sprake zijn bij zelfroosteren.

  1. Verzoek tot arbeid met meer voorspelbare arbeidsvoorwaarden

De werknemer kan verzoeken om arbeid met meer voorspelbare arbeidsvoorwaarden. De werknemer krijgt op grond van artikel 2b van de Wet flexibel werken het recht om – na een dienstverband van ten minste 26 weken – de werkgever te verzoeken om een vorm van arbeid met meer voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een oproepkracht die op bepaalde vaste dagen arbeid wil verrichten.

  1. Werkgevers moeten verplichte scholing kosteloos en als arbeidstijd aanbieden

Op grond van gewijzigd artikel 7:611a BW, moeten opleidingen die de werkgever op grond van de wet of cao verplicht is aan te bieden om het werk uit te voeren waarvoor de werknemer is aangenomen, kosteloos en als arbeidstijd worden aangeboden.

  1. Werkgevers moeten een objectieve reden hebben voor een verbod op nevenwerkzaamheden.

Het is de werkgever op grond van artikel 7:653a BW niet toegestaan de werknemer te belemmeren om buiten het werkrooster te gaan werken voor een ander, tenzij sprake is van een rechtvaardigingsgrond op grond van een objectieve reden. Dit geldt ook voor bestaande nevenwerkzaamhedenbedingen.

  1. Werkgevers moeten werknemers schriftelijk uitgebreider informeren over de belangrijkste aspecten van de arbeidsrelatie.

In artikel 7:655 BW staat een lijst met essentiële aspecten van de arbeidsovereenkomst waarover werknemers schriftelijk in kennis moeten worden gesteld. Deze lijst wordt uitgebreid en kun je online vinden via onderstaande link.

Lees hier meer informatie.

Link: https://www.abu.nl/kennisbank/wetgeving/belangrijkste-gevolgen-wet-implementatie-eu-richtlijn-transparante-en-voorspelbare-arbeidsvoorwaarden/